Choď na obsah Choď na menu
 


1.  ZÁKLADNÉ POJMY

 

Bit (binary digit) – základná jednotka informácie.

Informatika je vedou, ktorá sa zaoberá organizáciou, spracovávaním, uchovávaním a prenosom údajov, dát a informácií. Je to vedný odbor zaoberajúci sa teóriou, históriou, metodikou, organizáciou a výučbou odborných alebo vedeckých informácií a dokumentácie.

Informácie sú správy, ktoré odstraňujú neistotu alebo nevedomosť. Sú to účelne zoskupené dáta, ktoré svojím poradím, vnútornou a vonkajšou logikou a určenými väzbami tvoria základ pre potreby informačného systému. Sú usporiadané do súborov, tabuliek, zoznamov a pod. Informácia je slovo s mnohými významami, ktoré závisia na kontexte, ale vo všeobecnosti sa dá opísať ako:

-          všetko, čo nejakým spôsobom vnímame, či už to využijeme alebo nie.

-          predpis blízky pojmom význam, poznatok, inštrukcia, komunikácia, reprezentácia a mentálny podnet,

-          zahŕňa v sebe správu spolu s jej významom pre príjemcu. Je to správa, ktorá vyjadruje istý stav, slúži nejakému cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu.

Dáta sú akékoľvek zaznamenané poznatky alebo fakty. Je to výraz pre údaje, používané pre popis nejakého javu alebo pozorovaného objektu. Dáta sa získavajú meraním prípadne pozorovaním.

Údaj – informácia sa stáva údajom (dátami) v dôsledku spracovania digitálnou technológiou - informácia spracovaná počítačom alebo iným technickým prostriedkom.

Hardvér je technické vybavenie počítača, t. j. všetky jeho materiálne (pevné) časti, ktoré sú vzájomne poprepájané a spolu tvoria jeden celok, ktorým je samotný počítač.

Softvér je programové vybavenie počítača. Informačné technológie zahŕňajú všetky prostriedky (najmä hardware, software a know-how), ktoré sa využívajú k získavaniu, spracovaniu, prenosu, prezentácii a uchovaniu dát a informácií.