Choď na obsah Choď na menu
 


5.  INTERNET

Myšlienky alebo fakty sa stávajú informáciami až vtedy, keď sa vyjadria mimo našej mysle s cieľom odovzdať ich ďalším ľudom, ďalej ich šíriť.

S myšlienkou, na základe ktorej vznikla sieť Internet, prišiel v roku 166 Bob Taylor. Podľa nej sa začala budovať sieť Arpanet, pomenovaná po agentúre, ktorá ju financovala. Do konca roku 1969 ju tvorili 4 počítače a v roku 1972 ich už bolo 23. V roku 1984 prekročil ich počet 1000, v roku 10 000 a tieto čísla sa prudko zvyšovali. Dnes sa hovorí o miliardách zosieťovaných počítačov.

Internet je ako živá bytosť. Nik neorganizuje a neriadi. Ako bude vypadať v budúcnosti záleží len od tých, ktorí ho používajú dnes. Najväčšou jeho výhodou je, že každý používateľ môže vymyslieť niečo nové, čo v budúcnosti celkom zmení jeho tvár.

Internet vytvára na miliónoch počítačov priestor pre obrovskú virtuálnu knižnicu informácií. Je nástrojom na komunikáciu, získavanie, vyhľadávanie a prezentovanie informácií.

 

Služby Internetu

- E-mail

- www

- ftp – prenos súborov

- archie, wais, parker, nosey parker – vyhľadávacie služby

- news, newsgroups – elektronické noviny, diskusné skupiny

- telnet – vzdialený terminál

- gopher

- IRC, Talk, videokonferencia – interaktívna komunikácia užívateľov

 

Doménová adresa a systém (DNS - Domain Name System)

Na Internete používajú aj symbolické mená – doménové adresy – znakové ekvivalenty IP adresy. Jednoznačné hierarchické prideľovanie symbolických adries rieši systém DNS, Počítače pripojené k internetu sú rozdelené do menších skupín domén. Domény najvyššej úrovne top–level–domény sú:

Generické

- Com – podniky a komerčné organizácie

- Edu – vzdelávacie inštitúcie

- Gov – americké vládne úrady

- Int – medzinárodné organizácie

- Mil – americké ozbrojené sily

- Org – ostatné organizácie

 

5.1  Spôsoby pripojenia

Výber spôsobu pripojenia na Internet závisí od požiadaviek, ktoré naň kladieme, napr. od množstva dát, ktoré potrebujeme prenášať a v neposlednom rade aj od finančných možností.

Za plný prístup on-line je označované pripojenie keď je užívateľ trvalo spojený s poskytovateľom internetu.

Trvalé spojenie možno vytvoriť:

-          Pevnými okruhmi telefónnych liniek

-          Mikrovlnným vláknom

-          Optickým vláknom

-          Permanentným okruhom zriadeným v rámci verejnej dátovej siete

-          Satelitným spojením

 

Pripojenie kumutovanou linkou (dial-up)

Tento spôsob je asi najčastejší. V prípade pripojenia kumutovanou (vytáčanou) linkou – cez telefón – prebieha spojenie rovnako ako pri telefonovaní. Počítač vytočí telefónne číslo poskytovateľa pripojenia, s ktorým sa chceme spojiť. Takéto pripojenie je najjednoduchšie na realizáciu, ale aj najpomalšie.

 

Pripojenie prenajatým digitálnym alebo analógovým okruhom – pevnou linkou

V takomto prípade pripojenia si používateľ od majiteľa kábla uloženého v zemi (v SR sú to Slovenské telekomunikácie) prenajme jednu linku, po ktorej už potom nemôže komunikovať nikto iný. Realizácia tohto pripojenia je už komplikovanejšia a nie je možná na celom území Slovenska.

Okrem týchto klasických spôsobov, keď spojenie prebieha káblom, môže byť počítač pripojený aj bezdrôtovo, a to mikrovlnným alebo satelitným spojením.

 

Mikrovlnné spojenie

Komunikácia medzi počítačmi prebieha rovnako ako komunikácia cez vysielačky. Takéto spojenie sa môže realizovať na vzdialenosť až niekoľko desiatok kilometrov.

 

Satelitné spojenie

Komunikácia medzi počítačmi prebieha cez satelit umiestnený na obežnej dráhe.

Niektoré mobilné počítače (palmtopy, notebooky) sú pripojené pomocou siete mobilných operátorov.

 

Obrázok Na to, aby mohol byť počítač pripojený na počítačovú sieť, musí v ňom byť špecializované zariadenie, ktoré mu umožní komunikáciu s inými počítačmi v sieti. Niektoré zariadenia sú ukryté vo vnútri počítača (interné) a niektoré sa pripájajú k počítaču zvonku (externé). Na komunikáciu po pevnej alebo kumutovanej linke potrebujeme k PC pripojiť modem, ktorého úlohou je premieňať digitálne (číselné) údaje z PC na analógové (zvukové), ktoré putujú cez linku a naopak.

 

 

5.2 Protokol TCPObrázok

Prenos dát medzi počítačmi je riadený pravidlami – protokolmi. Na strane užívateľa sa protokoly starajú o to, aby boli dáta rozdelené na časti pakety. Tie aby mali hlavičku príslušného tvaru a aby boli odoslané. Na strane príjemcu tieto protokoly podľa informácie v hlavičke zostavia pakety do celej správy v správnom poradí. Pravidlá komunikácie medzi počítačmi v sieti Internet sa nazývajú protokoly TCP/IP.

TCP je v súčasnosti „najpopulárnejší“ komunikačný protokol, resp. sada (skupina) protokolov. Je univerzálnym pre všetky podstatné operačné systémy (Windows, Novell, Unix, Linux), plne smerovateľný jednoducho inštalovateľný ale množstvo nastaviteľných parametrov ho robia nielen široko použiteľným ale aj pomerne náročne konfigurovateľným.

TCP/IP potrebuje k svojej činnosti ešte protokoly na nižších vrstvách o ktorých sa dočítate nižšie. Pri určení TCP/IP nešpecifikuje konkrétne prenosové technológie, používa momentálne dostupné riešenia na úrovni sieťového rozhrania napr. Ethernet, ATP a pod.

 

 

Vrstvová architektúra TCP/IP :

Prístupová vrstva - je najnižšia vrstva a ako taká, jediná je viazaná na technické prostriedky siete. Zabezpečuje bezkonfliktný obojstranný styk so sieťovým médiom.

Medzisieťová vrstva - zodpovedá za smerovanie a prepájanie datagramov v komunikačnej podsieti. Datagram - je prepravná jednotka (paket), ktorý má vo svojej hlavičke IP adresu odosielateľa a príjemcu, poradové číslo paketu v správe a iné informácie.

Transportná vrstva - zabezpečuje prenos údajov medzi počítačmi protokolom TCP alebo UDP (User Datagram Protocol). TCP vytvára medzi koncovými aplikáciami spoľahlivý prenos dát (t. j. kontrolovaný, s potvrdením o doručení - analógia s telefónom). UDP zabezpečuje prenos dát bez potvrdzovania.

Aplikačná vrstva - poskytuje široký rozsah užívateľských služieb. Najrozšírenejšie sú www, telnet, FTP, e-mail a news. Každej službe je priradene jedno číslo (t. j. číslo portu), podľa ktorého sa pakety rozdeľujú jednotlivým aplikáciám. Prehľad portov je v systéme UNIX v súbore /etc/services.

5.3  FTP prenos súborov

Od počiatkov Internetu (ešte pred vznikom www) sa začali budovať a spravovať archívy programových a dátových súborov. Prenos súborov  týchto súborov na Internete sa riadi protokolom FTP – File Transfer Protocol.

FTP prenos súborov pracuje podobne ako www. Na jednom PC beží FTP klient a na druhom FTP server. FTP klient sa spojí s FTP serverom a požiada o zaslanie príslušného súboru, ten mu ho zašle (download). Rovnako je možné zaslať súbor na FTP server (upload).

V FTP archívoch môžu byť uložené ľubovoľné súbory – dátové (texty, obrázky, fotografie, skladby, videá, animácie) aj programové (hry, výukové programy, klienti internetových služieb, multimediálne prehliadače, editory, konvertory, ovládače periférií, antivírusové a iné programy - utility). V žiadnom prípade sa nesmú porušovať autorské práva týchto súborov. Najčastejšie ide o kategórie programov, ktoré sa dajú bezplatne preniesť do PC – Shareware, Freeware, Public Domain.

Shareware – (platí tu „try then buy“ – najprv vyskúšaj a potom kúp) – môžeme zdarma používať počas určitej skúšobnej doby. Po jej uplynutí sa musíme zaregistrovať, zaplatiť alebo prestať program používať. Ak sa tak nestane, program prestane korektne fungovať.

Freeware – môžeme používať bezplatne, so žiadnym časovým obmedzením, nemusíme sa registrovať ani platiť poplatok.

Shareware aj freeware sú chránené autorskými zákonmi.

Public Domaintakýto softvér môžeme používať bezplatne a môžeme ho aj modifikovať. Takéto programy nie sú chránené autorskými zákonmi. Často sú spolu s nimi k dispozícii aj zdrojové kódy programov.

Pri FTP prenose ľubovoľného programu z Internetu treba bez výnimky zistiť, či daný súbor nie je nainfikovaný vírusom a vždy si treba poriadne prečítať licenčné podmienky (EULA – End User Licence Agreement).

 

5.4    Vyhľadávacie služby

Obrázok Množstvo informácií publikovaných na Internete neustále narastá. V súčasnosti je na internete množstvo webových stránok, pričom pri pojme množstvo tu ide až o desiatky miliónov stránok. Vzniká teda problém, ako v tomto množstve hľadať a nájsť to, čo potrebujeme a čo nás zaujíma. Dnes nie je žiadnym veľkým problémom vytvoriť si vlastnú www stránku a umiestniť si ju na nejakom serveri. A je skutočne veľkým problémom sa zorientovať v tomto gigantickom zdroji informácii. Pri získavaní relevantných informácii potrebujeme nájsť v prvom rade informačný zdroj (server), kde sú tieto informácie uložené. Práve na tento účel boli vyvinuté Internetové vyhľadávacie nástroje. Sú to špecializované servery, ktoré prehľadávajú webové servery a stránky na internete, indexujú ich a vytvárajú registre, pomocou ktorých dokážu rýchlo odpovedať na náš dotaz. Odoslaním nášho dotazu sa automaticky spustí prehľadávanie databázy vyhľadávača.

Prakticky neexistujú dva totožné vyhľadávacie nástroje. Iné pokrytie majú adresáre, iné prieskumové stroje, v ostatnom čase sa stále viac hovorí o neviditeľnom webe. Záleží od erudovanosti, ale aj skúsenosti informačného špecialistu, pre ktorý z nástrojov sa rozhodne. Všeobecne platí, že treba vyskúšať viac vyhľadávacích nástrojov. Odporúča sa využiť aj metaprieskumové stroje, ktoré umožňujú vyhľadávanie v databázach viacerých prieskumových strojov súčasne a zároveň kombinujú výsledky vyhľadávania pri odstránení duplicitných záznamov.

Používanie vyhľadávacích nástrojov je bezplatné. To, že za ne nemusíme platiť, spôsobuje fakt, že sú to miesta, ktoré majú jednu z najväčších návštevností na internete. Preto tu nájdeme aj mnoho reklamných materiálov – bannerov a komerčných služieb.

 

Najznámejšie vyhľadávače:

Atlas - Katalógový a fulltextový vyhľadávač. http://www.atlas.sk/

Atriniti - Katalóg a vyhľadávač web stránok s množstvom užitočných informácií. http://atriniti.sk

Best  - Slovenský katalógový vyhľadávač. http://www.best.sk/

Birdz - Prvý obrázkový vyhľadávač českého a slovenského internetu. http://www.birdz.sk/

Box - Zoznam všetkých možných Internetových liniek. http://www.box.sk/

Centrum - Vyhľadávací server slovenského internetu. http://www.centrum.sk/

Európska databanka - Databáza slovenských a českých firiem na Internete. http://www.edb.sk

EuroZoznam - Vyhľadávač pre vyhľadávače v SR, CZ a EU. Obsahuje databázu firiem a podnikateľov s možnosťou registrácie a komunikácie hromadným odosielaním e‑mailov. http://www.eurozoznam.sk/

Katalóg - Katalóg slovenského Internetu. http://www.katalog.sk/

Katalog Sk-Fun.sk - Katalóg internetových stránok. http://katalog.sk-fun.sk/

Kecso - Slovenský fulltextový vyhľadávač. http://www.kecso.net/

Naj - Zoznam www stránok podľa návštevnosti. http://www.naj.sk/

Slovakiaguide - Internetové prezentácie firiem, ubytovacích a stravovacích zariadení.  http://www.slovakiaguide.sk/

SuperZoznam - Katalógovo triedený zoznam slovenských stránok. http://www.szm.sk/

Surf - Hodnotený zoznam slovenského Internetu. http://www.surf.sk/

Xsite - Internetový informačný systém plný free služieb ako je chat, fórum, inzeráty,   pohľadnice, foto galéria, atď. http://www.xsite.sk/

Zoznam - Zoznam slovenských stránok. http://www.zoznam.sk/