Choď na obsah Choď na menu
 


6.  INFORMAČNÝ SYSTÉM

Informačný systém slúži na uchovávanie, znovuzískavanie, spájanie a vyhodnocovanie informácií. Pozostáva zo zariadenia na spracovanie dát, systému banky dát a vyhodnocovacích programov. Informačné systémy, ktorých prvoradou úlohou je len uchovávanie a rýchle vyhľadávanie informácií sa označujú ako systémy na vyhľadávanie informácie.  Používa ich napr. polícia na rýchle zistenie toho, či auto s danou ŠPZ bolo hlásené ako ukradnuté. Ak sa informácie týkajú charakteristík dokumentov (názov, autori, heslá kníh...), hovoríme o dokumentačných systémoch. Používajú  sa napr.  v knižniciach. Špeciálnym prípadom sú riadiace informačné systémy, ktoré uchovávajú  všetky  veličiny a údaje, ktoré sú významné pre optimálne riadenie podnikania.

Informačný systém vykonáva nasledujúce činnosti:

a) získavanie informácie

b) spracovanie informácie

c) využívanie informácie

d) uchovávanie informácie

e) prenos informácie

 

Informačný systém vykonáva nasledujúce činnosti:

-          Získavanie informácie

-          Spracovanie informácie

-          Využívanie informácie

-          Uchovávanie informácie

-          Prenos informácie

Každý informačný systém je realizovaný nejakým aplikačným programom. Programový produkt (aplikácia) je skupina programov a informácií potrebných na vykonanie určitej činnosti. Na počítači zvyčajne môže byť nainštalovaných viacej aplikačných programov.

Aplikácia je zameraná na určitý druh činnosti a spracovanie informácie:

-          spracovanie textu (Word, T602, Acrobat Reader, NotePad, ...)

-          práca s grafickou informáciou (maľovanie, ACD See, Photoshop, Adobe Ilustrator, CorelDraw)

-          práca s multimediálnou informáciou (prehrávanie filmov a videosekvencií, (DivX, RadLight, Windows Media player, Quick time video, ...)

-          spracovanie informácií v podobe tabuliek (Excel)

-          hromadné spracovanie dát (databázové programy)

-          komunikácia

-          počítačové hry

 

V súčasnosti chápeme IS ako automatizované (IKT), ako integrovaný celok hardware, software a dáta, kde významnú úlohu hrá personál (peopleware), ktorý s IS pracuje.

 

Dôležité úlohy informačného systému:

-        manažérske (EIS - Executive IS), (MIS - Management IS),

-        taktické (DSS - Decision Support System),

-        kancelárske (OIS - Office IS),

o        TPS - transakční (banky...),

o        CRM - starostlivosť o zákazníka,

o        RIS - rezervační systémy,

o        CAD - konštrukčné (CAD...)